Chcesz zamówić dietę albo pogadać? Zadzwoń: 59 307 00 99

REGULAMIN SERWISU MasterDiet

cateringu dietetycznego MasterDiet

I. Wprowadzenie

Dziękujemy za odwiedzenie strony naszego serwisu internetowego udostępnianego pod adresem internetowym https://masterdiet.pl (dalej jako: Masterdiet).

Za pomocą MasterDiet możliwe jest zamówienie usługi przygotowania i dostawy posiłków wskazanych na stronie Serwisu w ramach cateringu dietetycznego lub strefy Sandwich realizowanej przez właściciela Master Group Sp. z o. o. (dalej jako: „Usługa” lub „Dieta”).

Serwis Internetowy chronione są prawem autorskim, prawem własności intelektualnej oraz innymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa. Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Serwisu Internetowego jako całości oraz ich poszczególne elementy, w tym treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Usługodawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich. Korzystanie z serwisu www.masterdiet.pl możliwe jest na warunkach określonych w Regulaminie. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację Regulaminu.

Formuła niniejszego regulaminu zakłada ustalenie ogólnych zasad i warunków korzystania z MasterDiet. Niniejsze warunki, w razie podjęcia decyzji przez usługobiorcę o korzystaniu z MasterDiet, regulują w szczególności zasady korzystania z Serwisu Internetowego w tym kwestie naszej odpowiedzialności.

Zapraszamy do zapoznania się regulaminem,

Zespół MasterDiet

 

 

II. Dane właściciela i administratora danych

1.      Właścicielem MasterDiet jest spółka Master Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kobylnicy, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 00010110032, sąd rejestrowy w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Spółka posiadająca adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Główna 41a, 76-251 Kobylnica, kapitał zakładowy w wysokości: 5.000 zł, NIP: 8393234399, REGON:523997178, adres poczty elektronicznej: biuro@ludwikadabrowska.pl, numer Infolinii 59 307 00 99 (koszt połączenia standardowy – jak za zwykłe połączenie telefoniczne wg. taryfy operatora).

2.      Usługodawca prowadzi Serwis Internetowy i jest odpowiedzialny za prawidłowe świadczenie Usług oraz Usług Elektronicznych dostępnych w ramach MasterDiet.

3.      Sprzedawca posiada indywidualny numer rejestrowy w rejestrze podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (tzw. rejestr – BDO) prowadzonym przez marszałka województwa: 0000510613.

III. Definicje i pojęcia zawarte w Regulaminie

1.      Definicje użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

a.      MASTERDIET – łącznie Serwis Masterdiet.

b.      CENNIK – cennik Usług dostępny w Masterdiet

c.       DIETA, USŁUGA – usługa przygotowania i dostawy posiłków wskazanych szczegółowo w MasterDiet w ramach cateringu dietetycznego i strefy sandwich, realizowana przez Usługodawcę na warunkach określonych w Regulaminie oraz w umowie o świadczenie Usługi zawartej zgodnie z Regulaminem.

d.      DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku.

e.      FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w MasterDiet umożliwiający Klientowi złożenie Zamówienia na Usługę, w szczególności poprzez dodanie Usług do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków świadczenia Usługi, w tym jej rodzaju, ilości i czasu świadczenia, a także wybranie sposobu dostawy lub odbioru i płatności.

f.        KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – która zawarła lub zamierza zawrzeć umowę o świadczenie Usługi ze Sprzedawcą.

g.       KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

h.      PRAWO AUTORSKIE – ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83 ze zm.)

i.        REGULAMIN – niniejszy regulamin korzystania z MasterDiet

j.        SERWIS INTERNETOWY, SERWIS – serwis internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym www.masterdiet.pl oraz jego subdomenami.

k.       STREFA DOSTAW – obszar dostaw Usługi wskazany w zakładce informacyjnej dostępnej na stronie Serwisu Internetowego obejmujący wskazane miasta główne oraz okoliczne miejscowości. Możliwość dostawy pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia potwierdzana jest przez Usługodawcę podczas przyjęcia Zamówienia do realizacji. Dodatkowo w sytuacji niemożności realizacji dostawy pod podany adres, Klient jest o tym informowany.

l.        USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem MasterDiet zgodnie z Regulaminem.

m.    USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące, także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – korzystająca albo zamierzająca korzystać z Usług Elektronicznych dostępnych w MasterDiet.

n.      USŁUGODAWCA, SPRZEDAWCA MasterDiet jest spółka Master Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kobylnicy, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 00010110032, sąd rejestrowy w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Spółka posiadająca adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Główna 41a, 76-251 Kobylnica, kapitał zakładowy w wysokości: 5.000 zł, NIP: 8393234399, REGON:523997178, adres poczty elektronicznej: biuro@ludwikadabrowska.pl, numer telefonu kontaktowego: 59 307 00 99 (koszt połączenia standardowy – jak za zwykłe połączenie telefoniczne wg. taryfy operatora).

o.      USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).

 

p.      ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy o świadczenie Usługi ze Sprzedawcą.

IV. Ogólne warunki korzystania z serwisu www.masterdiet.pl

1.      Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z MasterDiet w sposób zgodny z jego przeznaczeniem, z niniejszym Regulaminem oraz w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych, danych osobowych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, innych Usługobiorców i Klientów oraz osób trzecich. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

2.      Administratorem danych osobowych przetwarzanych w MasterDiet w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej w MasterDiet. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w MasterDiet, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w MasterDiet plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie z MasterDiet jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego z MasterDiet jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Usługodawcy).

 

3.      Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Serwisu Internetowego (w tym Usług Elektronicznych za pośrednictwem Serwisu): (1) komputer, laptop, tablet, smartfon lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarki internetowej.

V. Usługi elektroniczne świadczone przez MasterDiet

1.      Korzystać z MasterDiet na warunkach wskazanych w Regulaminie może każdy Usługobiorca.

2.      Usługobiorca może korzystać w MasterDiet z następujących Usług Elektronicznych:

a.      formularza Zamówienia;

b.      konto klienta;

 

3.      Usługodawca obowiązany jest świadczyć Usługi Elektroniczne oraz Usługi bez wad.

VI. Warunki korzystania z formularza zamówień

1.      Niniejszy punkt Regulaminu określa zasady i warunki korzystania z Formularza Zamówienia.

2.      Pełne korzystanie z Formularza Zamówienia w sposób umożliwiający złożenie Zamówienia w przypadku Serwisu MasterDiet nie wymaga posiadania Konta przez Usługobiorcę i zalogowania się na nie. Posiadanie Konta i zalogowanie się na nie jest jednak konieczne w przypadku korzystania z funkcji konta klienta i modyfikacji zamówienia. W przypadku posiadania Konta lub jego utworzenia w trakcie składania Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia, w ramach Konta zostanie zapisana historia składanych Zamówień.

3.      Korzystanie z Formularza Zamówienia zaczyna się z chwilą rozpoczęcia przez Usługobiorcę jego uzupełniania na stronie Serwisu Internetowego poprzez wybór rodzaju Usługi i określenie pozostałych warunków świadczenia Usługi spośród dostępnych w Formularzu Zamówienia.

4.      Złożenie Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Serwisu Internetowego pola „Zamawiam” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych lub zaprzestania składania Zamówienia.

5.      W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych: imię i nazwisko, adres dostawy Usługi (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość), opcjonalnie – jeżeli Formularz Zamówienia udostępnia taką możliwość dla danego adresu dostawy, adresu poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego. Oraz danych dotyczących świadczenia Usługi: rodzaj Usługi, ilość, okres i data rozpoczęcia świadczenia Usługi, sposób płatności oraz opcjonalnie – jeżeli Usługodawca udostępnia taką możliwość dla danego rodzaju Diety – wykluczenia określonych składników z Diety zgodnie z opcjami dostępnymi w Formularzu Zamówienia. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy, adresu firmy (jeżeli jest inny niż dostawy) oraz numeru NIP. Klient przed złożeniem Zamówienia zobligowany jest także określić – poprzez wpisanie danych firmowych – wybór w tym zakresie jest wiążący dla Sprzedawcy i Klienta, po złożeniu Zamówienia zmiana statusu Zamówienia nie jest możliwa.

6.      Klient w Formularzu Zamówienia może podać swoje dane lub dane innych osób, które będą korzystały z Usług – w takim wypadku osoby te nie stają się Klientami ani Usługobiorcami w rozumieniu Regulaminu, to Klient nadal pozostaje stroną umowy o świadczenie Usług ze Sprzedawcą oraz jest obowiązany posiadać wymagane prawem podstawy prawne do podania w Formularzu Zamówienia danych innych osób korzystających z Usług (np. zgodę) i powierzenia ich Sprzedawcy celem dostarczenia Usług.

 

7.      Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.

VII. Warunki korzystania z konta.

1.      Rozpoczęcie korzystania z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu formularza rejestracji, (2) kliknięciu pola akcji oraz (3) potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany na podany adres poczty elektronicznej.

2.      W formularzu rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, hasło oraz danych dotyczących świadczenia ewentualnych Usług: adres Usługi (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość), adres dostaw.

3.      Utworzenie Konta możliwe jest także podczas składania Zamówienia przez Serwis Internetowy za pomocą Formularza Zamówienia – w takim wypadku konieczne jest zaznaczenie odpowiedniego ptaszka oraz podanie dodatkowo hasła.

4.      Usługobiorca może posiadać jedno Konto w MasterDiet w tym samym czasie. Usługobiorca jest obowiązany do nieudostępniania swojego Konta (w tym danych do logowania) osobom trzecim i do samodzielnego korzystania z Konta oraz składania Zamówień. Usługobiorca obowiązany jest do bieżącej aktualizacji swoich danych podanych w ramach Konta w razie ich zmiany.

 

5.      Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie i przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej i bez podania przyczyny, rezygnacji z Konta poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@ludwikadabrowska.pl lub też pisemnie na adres: ul. Główna 41a, 76-251 Kobylnica. Usługobiorca może także samodzielnie zrezygnować z dalszego korzystania z Konta poprzez usunięcie Konta Usługobiorcy korzystając z opcji dostępnych w jego ramach. Usunięcie Konta nie ma wpływu na realizację uprzednio zakupionych Usług.

VIII. Zamówienie i zawarcie umowy o świadczenie usługi

1.      Niniejszy punkt Regulaminu określa zasady i warunki składania Zamówienia oraz zawarcia umowy o świadczenie Usługi.

2.      Warunkiem zawarcia umowy o świadczenie Usługi przez Sprzedawcę na rzecz Klienta jest uprzednie złożenie przez Klienta Zamówienia oraz następnie potwierdzenie jego otrzymania i przyjęcie przez Sprzedawcę na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

3.      Cena Usługi uwidoczniona na stronie Serwisu Internetowego podana jest w złotych polskich i jest ceną łączną, to jest zawiera podatki, koszty dostawy, odbioru i inne koszty konieczne do realizacji Usługi. W przypadku zawierania umowy o świadczenie Usługi za pomocą poczty elektronicznej informacja o łącznej cenie podawana jest Klientowi za jej pomocą przed zawarciem umowy o świadczenie Usługi.

4.      Zamówienie może zostać złożone przez Klienta w każdym czasie, z zastrzeżeniem Zamówień dotyczących wykluczonych terminów które będą zamieszczone w formularzu zamówień

5.      Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie je przyjmuje, co jest jednoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie Usługi. Samo rozpoczęcie realizacji Usługi uzależnione jest następnie od daty rozpoczęcia Usługi wskazanej w przyjętym Zamówieniu oraz od uprzedniego dokonania płatności przez Klienta zgodnie z warunkami wskazanymi w Regulaminie.

6.      Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i zawarcia umowy o świadczenie Usługi następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o zawarciu umowy o świadczenie Usługi.

7.      Rozpoczęcie realizacji Usługi następuje z uwzględnieniem poniższych zasad:

a.      Diety (poniedziałek – piątek) – w przypadku uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy płatnością Klienta za Usługę w dniach od poniedziałku do czwartku do godziny 23:59 rozpoczęcie realizacji Usługi nastąpi od kolejnego dnia po dniu uznania rachunku. W przypadku złożenia zamówienia w sobotę lub niedzielę do godziny 23:59 zamówienie będzie zrealizowane we wtorek.

b.      Strefa Sandwich (poniedziałku- piątku) – w przypadku uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy płatnością Klienta za Usługę w danym dniu zamówienie będzie realizowane w godzinach wybranych przez Klienta. wybór godziny 8:00 oznacza dostawę 8:00-8:59 i tak samo w kolejnych dniach. Ostatnie zamówienie można złożyć na godzinę 13:00 z dostawą 13:00-13:59. W soboty, niedziele, święta i ewentualne inne dni wskazane na stronie internetowej usługi nie są realizowane.

8.      Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej umowy o świadczenie Usługi następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Serwisu Internetowego. Treść umowy o świadczenie Usługi jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym MasterDiet Usługodawcy.

9.      Klient będący konsumentem akceptując niniejszy Regulamin zgłasza żądanie wystawiania przez MasterDiet fakturę za świadczone przez MasterDiet Usługi.

10.  Klient wyraża zgodę na wystawianie i otrzymywanie faktur elektronicznych, w formie pliku PDF, na adres e-mail podany przez Klienta podczas składania Zamówienia lub dołączenie paragonu fiskalnego przy dostawie Usługi.

11.  Klient jest uprawniony zwrócić się do Usługodawcy z propozycją zmiany warunków umowy o świadczenie Usługi oraz do dokonania ich zmiany po uprzednim wspólnym ustaleniu z Usługodawcą warunków zmiany oraz ich wspólnej akceptacji.

IX. Sposoby i terminy płatności za usługi

1.      Niniejszy punkt Regulaminu określa sposoby i terminy płatności.

2.      Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu umowy o świadczenie Usługi:

a.      Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy Nr konta:  25 1090 2763 0000 0001 5268 6512 .

b.  Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem systemu Przelewy24 wskazane są każdorazowo przed rozpoczęciem dokonywania płatności z tytułu umowy o świadczenie Usługi za pomocą systemu Przelewy24, Usługobiorca ma możliwość uzyskania informacji w tym zakresie także kontaktując się z Usługodawcą z wykorzystaniem danych wskazanych w pkt. 13. Regulaminu.

c.       Płatność z wykorzystaniem vouchera.

3.      Płatność przez Klienta kartą płatniczą może być dokonana jedynie kartami zaakceptowanymi przez PayPro SA z siedzibą w Poznaniu i w terminie ważności określonym na karcie. PayPro SA zapewnia autoryzację w czasie rzeczywistym (on-line) kart płatniczych Systemów VISA, MASTERCARD, Maestro oraz przy użyciu kart VISA Electron jeżeli bank dopuścił taką możliwość. Zgodnie z warunkami współpracy Usługodawcy z PayPro SA w zakresie akceptacji kart płatniczych w systemie autoryzacji i rozliczeń PayPro SA: (1) płatności dokonywane kartami wydanymi poza Polską, a ważnymi tylko na terenie innego państwa mogą nie zostać zrealizowane; (2) autoryzacji podlegają wszystkie płatności dokonywane kartą (tzn. karta nie może zostać zaakceptowana bez zgody banku, który ją wydał); (3) dolna granica płatności kartą płatniczą wynosi 0,01 zł, a górna granica wynosi 4.000,00 zł dziennie przy pomocy tej samej karty; oraz (4) płatności nie zostaną zrealizowane w przypadku: nieważności karty płatniczej, zastrzeżenia karty płatniczej lub braku możliwości uzyskania autoryzacji płatności.

4.      W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy, Sprzedawca przydzieli Klientowi indywidualny numer rachunku bankowego do dokonania przelewu oraz poinformuje Klienta o jego numerze za pośrednictwem poczty elektronicznej po złożeniu Zamówienia oraz poprzez umieszczenie takiej informacji w ramach Konta Usługobiorcy.

5.      W przypadku korzystania przez Klienta z płatności za pośrednictwem systemu Tpay akceptują regulamin zamieszczony https://tpay.com/dla-biznesu/do-pobrania.

 

6.      Klient obowiązany jest do dokonania płatności za Usługę najpóźniej do godziny 23:59 na 2 Dni Robocze przed dniem rozpoczęcia Usługi wskazanym w przyjętym Zamówieniu, za wyjątkiem Usług realizowanych w MasterSandwich których płatność następuje tylko i wyłącznie w chwili zamówienia.

X. Promocje, vouchery, hasła rabatowe

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach Usług oraz do przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych. Ewentualne zmiany cen Usług obowiązują od momentu wprowadzenia ich w MasterDiet i nie dotyczą Zamówień złożonych przed ich wprowadzeniem oraz nie naruszają już zawartych umów o świadczenie Usług.

2. Przeprowadzane przez Sprzedawcę akcje promocyjne w MasterDiet nie podlegają łączeniu, chyba że regulamin danej promocji stanowi inaczej. Szczegółowe informacje zawarte są każdorazowo w warunkach lub regulaminie danej promocji.

3. Poniższe postanowienia dotyczące voucherów i haseł rabatowych mają zastosowanie, chyba że odrębny regulamin korzystania z danego voucheru lub hasła rabatowego stanowi inaczej.

4. W trakcie wypełnienia Formularza Zamówienia Klient ma możliwość podania posiadanego kodu vouchera lub hasła rabatowego – celem jego zastosowania konieczne jest kliknięcia aktywnego pola w miejscu jego podawania. W przypadku Zamówienia składanego za pośrednictwem poczty elektronicznej Klient podaje kod vouchera lub hasło rabatowe w treści wiadomości.

5. Voucher to bon towarowy o oznaczonej na nim wartości, uprawniający Klienta do wykorzystania go w MasterDiet zgodnie z niniejszym Regulaminem, warunkami na nim podanymi oraz o wartości na nim zapisanej. Bon towarowy nie jest Usługą, lecz jedynie dokumentem uprawniającym Klienta do dokonania za jego pomocą płatności w MasterDiet. Zastępuje on środki pieniężne, za które zwyczajowo nabywa się Usługi w MasterDiet.

6. Posiadacz vouchera jest uprawniony do jednorazowego wykorzystania – zgodnie z niniejszym Regulaminem, warunkami na nim podanymi oraz o wartości na nim zapisanej poprzez zakup Usług w MasterDiet zgodnie z niniejszym Regulaminem z zastrzeżeniem zdania następnego. W przypadku niewykorzystania przy jednokrotnym użyciu całej wartości danego odpłatnego vouchera, jego posiadacz może ponownie go wykorzystać aż do wyczerpania całej wartości danego vouchera zgodnie z warunkami na nim podanymi.

7. Voucher zastępuje w MasterDiet środki pieniężne o wartości na nim zapisanej celem dokonania płatności tytułem Usługi, ale sam nie podlega wymianie na środki pieniężne.

8. Klient ma prawo zrealizować voucher także w przypadku Usługi, której wartość przekracza wartość nominalną vouchera, z zastrzeżeniem, że w takim wypadku Klient obowiązany jest uiścić pozostałą część ceny korzystając z pozostałych dostępnych sposobów płatności w MasterDiet. W przypadku Usługi, której wartość jest mniejsza niż wartość zapisana na realizowanym voucherze, Klient nie jest uprawniony do otrzymania środków pieniężnych stanowiących różnicę między wartością Usługi, a wartością zapisaną na voucherze. W przypadku niewykorzystania przy jednokrotnym użyciu całej wartości danego vouchera, jego posiadacz może ponownie go wykorzystać aż do wyczerpania całej wartości danego vouchera zgodnie z warunkami na nim podanymi.

9. Hasło rabatowe to indywidualny kod uprawniający jego posiadacza do otrzymania jednorazowego rabatu na Usługi w MasterDiet w wysokości oraz w okresie określonym przez Sprzedawcę przy wydaniu danego hasła rabatowego. Skorzystanie z rabatu nie jest uzależnione od wartości umowy sprzedaży.

10. Hasło rabatowe nie podlega wymianie na gotówkę, a jedynie uprawnia Klienta do otrzymania jednorazowego rabatu na Usługi w MasterDiet.

11. Klient nie może jednocześnie skorzystać z promocji, vouchera oraz hasła rabatowego. Hasło rabatowe oraz voucher nie łączą się z innym hasłem rabatowym lub voucherem.

XI Kontakt z usługodawcą

Zasadniczą formą bieżącej komunikacji na odległość z Usługodawcą jest poczta elektroniczna (e-mail: biuro@ludwikadabrowska.pl) oraz poczta tradycyjna (ul. Główna 41 a 76-251 Kobylnica), za pośrednictwem których można wymieniać informacje dotyczące korzystania z MasterDiet oraz Usług świadczonych przez Sprzedawcę. Usługobiorcy i Klienci mogą kontaktować się z nami także na inne dopuszczalne prawem sposoby.

XII Procedura rozpatrywania reklamacji

1.      Niniejszy punkt 14. Regulaminu określa procedurę rozpatrywania reklamacji wspólną dla wszystkich reklamacji składanych do Usługodawcy, w szczególności reklamacji dotyczących Usług, Usług Elektronicznych oraz pozostałych reklamacji związanych z działaniem Usługodawcy lub MasterDiet.

2.      Reklamacja może zostać złożona na przykład:

a.      w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej (mailowo) na adres: biuro@ludwikadabrowska.pl.

b.      lub pisemnie na adres: ul. Główna 41 a 76-251 Kobylnica.

3.      Usługodawca zaleca podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości lub braku zgodności z umową; (2) żądania sposobu doprowadzenia do zgodności z umową lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy lub innego roszczenia; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

4.      W razie zmiany podanych danych kontaktowych przez składającego reklamację w trakcie rozpatrywania reklamacji zobowiązany jest on do powiadomienia o tym Usługodawcy.

5.      Do reklamacji mogą zostać załączone przez składającego reklamację dowody (np. zdjęcia lub dokumenty) związane z przedmiotem reklamacji. Usługodawca może także zwrócić się do składającego reklamację z prośbą o podanie dodatkowych informacji lub przesłanie dowodów (np. zdjęcia), jeżeli ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

6.      Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania.

7.      Podstawa i zakres odpowiedzialności ustawowej Usługodawcy są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym, Ustawie o Prawach Konsumenta oraz ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Poniżej wskazane są dodatkowe informacje dotyczące przewidzianej przez prawo odpowiedzialności Usługodawcy za zgodność świadczenia z umową:

a.      W przypadku reklamacji rzeczy ruchomej zakupionej przez konsumenta na podstawie umowy zawartej z Usługodawcą do dnia 31. grudnia 2022 r. odpowiedzialność Usługodawcy określają przepisy Kodeksu Cywilnego w brzmieniu obowiązującym do dnia 31. grudnia 2022 r., w szczególności art. 556-576 Kodeksu Cywilnego. Przepisy te określają w szczególności podstawę i zakres odpowiedzialności Usługodawcy względem konsumenta, jeżeli sprzedana rzecz ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu rękojmi za rzecz zakupioną zgodnie z pierwszym zdaniem powyżej wobec Klienta niebędącego konsumentem zostaje wyłączona.

b.      W przypadku reklamacji rzeczy ruchomej (w tym rzeczy ruchomej z elementami cyfrowymi), z wyłączeniem jednak rzeczy ruchomej, która służy wyłącznie jako nośnik treści cyfrowej – zakupionej przez konsumenta na podstawie umowy zawartej z Usługodawcą od dnia 1. stycznia 2023 r. określają przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta w brzmieniu obowiązującym od dnia 1. stycznia 2023 r., w szczególności art. 43a – 43g Ustawy o Prawach Konsumenta. Przepisy te określają w szczególności podstawę i zakres odpowiedzialności Usługodawcy względem konsumenta, w razie braku zgodności świadczenia z umową.

c.       W przypadku reklamacji treści lub usługi cyfrowej lub rzeczy ruchomej, która służy wyłącznie jako nośnik treści cyfrowej – zakupionej przez konsumenta na podstawie umowy zawartej z Usługodawcą od dnia 1. stycznia 2023 r. lub przed tym dniem, jeżeli dostarczanie takiej treści lub usługi cyfrowej miało nastąpić lub nastąpiło po tym dniu określają przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta w brzmieniu obowiązującym od dnia 1. stycznia 2023 r., w szczególności art. 43h – 43q Ustawy o Prawach Konsumenta. Przepisy te określają w szczególności podstawę i zakres odpowiedzialności Usługodawcy względem konsumenta, w razie braku zgodności świadczenia z umową.

8.      Zawarte w punktach 14 ust. 7.a. oraz 14 ust 7.b. Regulaminu postanowienia dotyczące konsumenta stosuje się również do Klienta będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

XIII Umowne odstąpienie od umowy, zmiany w umowie świadczenia usługi

1.      Niniejszy punkt Regulaminu reguluje umowne prawo wprowadzenia przez Klienta zmian w trwającej umowie o świadczenia Usługi oraz prawo odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi zastrzeżone dla obu stron tej umowy, to jest dla Sprzedawcy oraz dla Klienta.

2.      Klientowi przysługuje prawo dokonania zmian w trwającej umowie o świadczenie Usługi bez podania przyczyny na następujących zasadach:

a.      zmiany mogą zostać dokonane w terminie do godziny 23:59 na 2 Dni Robocze przed danym dniem realizacji Usługi.

b.      Zmiany mogą dotyczyć: (1) zmiany adresu dostawy; (2) zmiany terminu dostawy (przełożenia dostawy na inny dzień); (3) zmiany rodzaju Diety; (4) zmiany kaloryczności Diety; lub (5) opcjonalnie – jeżeli Usługodawca udostępnia możliwość wykluczenia określonych składników dla danego rodzaju Diety – zmiany w tym zakresie (np. dodanie wykluczenia zgodnie z opcjami dostępnymi dla danej Diety lub rezygnacja z wykluczenia). Jeżeli zmiana rodzaju Diety lub kaloryczności obejmuje zmianę tańszego na droższy, Klient zobowiązany jest dopłacić różnicę – o jej wysokości zostanie poinformowany przez Sprzedawcę. Podobnie w przypadku zmian w zakresie wykluczenia składników dla danego rodzaju Diety – w razie dodania wykluczenia Klient zobowiązany jest dopłacić różnicę w cenie, a w razie rezygnacji z wykluczenia Klient otrzyma zwrot różnicy w cenie.

3.      Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi bez podania przyczyny na następujących zasadach:

a.      zmiany mogą zostać dokonane w terminie do godziny 23:59 na 2 Dni Robocze przed danym dniem realizacji Usługi.

b.      Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład: pisemnie na adres: ul. Główna 41a 76-251 Kobylnica lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@ludwikadabrowska.pl.

c.       Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

4.      Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi z ważnych przyczyn, to jest: (1) realizacja Usługi wykracza poza Strefę Dowozu; (2) brak możliwości realizacji Usługi w godzinach podanych przez Klienta; albo (3) brak możliwości realizacji Usługi o parametrach podanych przez Klienta (dotyczy to modyfikacji przez Klienta Usługi dostępnej w standardowej ofercie w sposób, który nie jest możliwy do realizacji przez Sprzedawcę). Sprzedawca może wykonać przysługujące mu prawo odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi w terminie do 3 Dni Roboczych przed dniem rozpoczęcia Usługi wskazanym w przyjętym Zamówieniu. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca, na życzenie Klienta, jest zobowiązany podjąć z Klientem negocjacje celem zaproponowania Klientowi umowy o świadczenie Usługi możliwej do realizacji przez Sprzedawcę uwzględniając przy tym życzenia Klienta oraz aktualne możliwości i ofertę Sprzedawcy.

5.      Umowne prawo wprowadzenia przez Klienta zmian w trwającej umowie o świadczenia Usługi oraz umowne prawa odstąpienia, o których mowa w niniejszym punkcie Regulaminu mają charakter dodatkowy, dobrowolny i nie wyłączają, nie zawieszają ani nie ograniczają innych praw Klienta przewidzianych przepisami prawa.

XIV Ustawowe odstąpienie od umowy przez konsumenta

1.      Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: (1) o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości; (2) w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (3) w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia; (4) w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu (5) w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami; (6) o świadczenie usług w zakresie gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wypoczynkiem z wyżywieniem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; jeżeli przedsiębiorca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a przedsiębiorca przekazał konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1 Ustawy o Prawach Konsumenta.

2.      Z zastrzeżeniem pkt. 14 ust. 1 Regulaminu konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem pkt. 14 ust. 1 Regulaminu. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

3.      W przypadku usługi której wykonywanie – na wyraźne żądanie konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

4.      Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład: pisemnie na adres: ul. Główna 41a 76-251 Kobylnica lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@ludwikadabrowska.pl.

5.      Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się: (1) dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (a) obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części, (b) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy; (2) dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

6.      Wzór formularza odstąpienia od umowy, zawarty w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta, stanowi załącznik numer 1 do Regulaminu. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

7.      Zawarte w niniejszym punkcie 12. Regulaminu postanowienia dotyczące konsumenta stosuje się od dnia 1 stycznia 2023 r. i dla umów zawartych od tego dnia również do Usługobiorcy lub Klienta będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

XV Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do procedur

1.      Niniejszy punkt Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Usługobiorców i Klientów będących konsumentami.

2.   Metody rozwiązywania sporów bez udziału sądu to między innymi (1) umożliwienie zbliżenia stanowisk stron, np. poprzez mediację; (2) zaproponowanie rozwiązania sporu, np. poprzez koncyliację oraz (3) rozstrzygnięcie sporu i narzucenie stronom jego rozwiązania, np. w ramach arbitrażu (sąd polubowny). Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, zasady dostępu do tych procedur oraz przyjazna wyszukiwarka podmiotów zajmujących się polubownym rozwiązywaniem sporów dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://polubowne.uokik.gov.pl/.

3.  Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa punkt kontaktowy, którego zadaniem jest między innymi udzielanie konsumentom informacji dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Z punktem konsument może się skontaktować: (1) telefonicznie – dzwoniąc pod numer tel. 59 841 87 00 lub 782 209 207  ; (2) za pomocą poczty elektronicznej – przesyłając wiadomość na adres: prk@powiat.slupsk.pl lub (3) pisemnie lub osobiście – w Powiatowym Urzędzie Rzecznika Konsumentów przy placu ul. Szarych Szeregów 14 w Słupsku (76-200).

4.      Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego; (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji; lub (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m. in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00-18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora

XVI Prawa autorskie

1.    Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do MasterDiet jako całości oraz jego poszczególnych elementów, w tym treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Usługodawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną Prawa Autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona przyznana MasterDiet obejmuje wszystkie formy jego wyrażenia.

2.  MasterDiet należy traktować podobnie jak każdy inny utwór podlegający ochronie autorskiej. Usługobiorca nie ma prawa kopiować MasterDiet, za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa. Usługobiorca zobowiązuje się także nie modyfikować, adaptować, tłumaczyć, odkodowywać, dekompilować, dezasemblować lub w jakikolwiek inny sposób starać się ustalić kod źródłowy MasterDiet, za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa.

3.     Znaki handlowe Usługodawcy oraz podmiotów trzecich powinny być używane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

XVII Postanowienia dotyczące zamówień przez Firmy

1.      Niniejszy punkt 19. Regulaminu oraz wszystkie postanowienia w nim zawarte są skierowane i tym samym wiążą wyłącznie Klienta lub Usługobiorcę niebędącego konsumentem. Ponadto od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od tego dnia niniejszy punkt Regulaminu oraz wszystkie postanowienia w nim zawarte nie są skierowane i tym samym nie wiążą Klienta lub Usługobiorcy będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, chyba że zastosowanie do tych osób postanowień zawartych w tym punkcie Regulaminu nie jest niedozwolone.

2.      Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej z Klientem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

3.      Poza informacjami, wymaganymi standardowo podczas składania Zamówienia, Klient zobowiązany jest poinformować Sprzedawcę o wszelkich dolegliwościach zdrowotnych, w tym alergiach pokarmowych i innych chorobach lub dolegliwościach, wymagających eliminacji lub ograniczenia spożywania określonych produktów celem uwzględnienia ich w trakcie realizacji Usługi.

4.      Przyjęcie i zrealizowanie Usługi – także z uwzględnieniem informacji, o których mowa powyżej, nie stanowi przyjęcia odpowiedzialności Sprzedawcy za ewentualne niekorzystne samopoczucie Klienta, lub negatywną reakcję organizmu na zestaw składników, w szczególności z powodu braku wiedzy i wpływu Sprzedawcy na pozostałe przyjmowane przez Klienta płyny i produkty.

5.      W razie nieodebrania przez Klienta dostarczonego posiłku spowodowane nieobecnością osoby upoważnionej do odbioru lub jakąkolwiek inną okolicznością/okolicznościami nie zgłoszoną do godz. 12:00 Dnia Roboczego poprzedzającego dostawę, bądź błędnie podanymi szczegółami adresowymi dostawy, przedmiot Usługi uważa się za skutecznie doręczony. Klient nie jest w takim wypadku uprawniony do domagania się zwrotu należności za Usługę w części przypadającej na dany dzień lub zgłaszania jakichkolwiek innych roszczeń z tytułu nieotrzymania Usługi.

6.      W sytuacji wystąpienia czynników niezależnych i nie wynikających z winy Sprzedawcy (np. warunki atmosferyczne, decyzje służb państwowych itp.), powodujących utrudnienie lub uniemożliwienie dostawy, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Usługi Klientowi, a Klientowi takiemu nie przysługuje możliwość złożenia reklamacji, rekompensata ani odszkodowanie.

7.      Klientowi nie przysługuje prawo do zwrotu różnicy w przypadku zmniejszenia pakietu.

8.      W razie niezgodności przedmiotu Usługi lub sposobu jej realizacji ze złożonym Zamówieniem lub niniejszym Regulaminem, Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji w terminie jednego Dnia Roboczego od realizacji Usługi lub jej części, które dotyczy reklamacja. Zgłoszenia reklamacyjne po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane.

9.      Odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu rękojmi lub braku zgodności świadczenia z umową zostaje wyłączona.

10.  Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej lub Usługi ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.

11.  Usługodawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy lub Klienta, bez względu na jej podstawę prawną, jedynie do wysokości ostatnio zapłaconego wynagrodzenia za Usługę, a w przypadku jego braku do wysokości 1.000,00 (jeden tysiąc) zł. Usługodawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy lub Klienta tylko za typowe i rzeczywiście poniesione szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy, z wyłączeniem utraconych korzyści.

12.  Usługodawca nie ponosi wobec Usługobiorcy lub Klienta odpowiedzialności za szkody i niewypełnienie zobowiązań wynikające z działania siły wyższej lub wszelkich innych przyczyn pozostających poza kontrolą Usługodawcy.

13.  Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

XVIII Postanowienia końcowe

1.      Umowy zawierane poprzez MasterDiet zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

2.      Zmiana Regulaminu:

a.      Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany sposobów lub terminów płatności lub dostaw, podlegania obowiązkowi prawnemu lub regulacyjnemu; zmiany zakresu lub formy świadczonych Usług Elektronicznych; dodania nowych Usług Elektronicznych; konieczności przeciwdziałania nieprzewidzianemu i bezpośredniemu zagrożeniu związanemu z ochroną MasterDiet, w tym Usług Elektronicznych i Usługobiorców/Klientów przed oszustwami, złośliwym oprogramowaniem, spamem, naruszeniem danych lub innymi zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

b.      Powiadomienie o proponowanych zmianach wysyłane jest z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni przed dniem wejścia w życie tych zmian, z zastrzeżeniem zmiana może być wprowadzona bez zachowania 7-dniowego okresu powiadomienia w przypadku, gdy Usługodawca: (1) podlega obowiązkowi prawnemu lub regulacyjnemu, na podstawie którego zobowiązany jest do zmiany Regulaminu w sposób, który uniemożliwia mu dotrzymanie 7-dniowego okresu powiadomienia; lub (2) musi w drodze wyjątku zmienić swój Regulamin, aby przeciwdziałać nieprzewidzianemu i bezpośredniemu zagrożeniu związanemu z ochroną MasterDiet, w tym Usług Elektronicznych i Usługobiorców/Klientów przed oszustwami, złośliwym oprogramowaniem, spamem, naruszeniem danych lub innymi zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa. W dwóch ostatnich przypadkach, o których mowa w zdaniu poprzednim, wprowadzenie zmian następuje ze skutkiem natychmiastowym, chyba że możliwe lub konieczne jest zastosowanie dłuższego terminu wprowadzenia zmian, o czym każdorazowo powiadamia Usługodawca.

c.       W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych konsument ma prawo odstąpienia od umowy.

3.      W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o Prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 

Załączniki do Regulaminu stanowiące jego integralną część: 1)wzór formularza odstąpienia od umowy (załącznik numer 1 do ustawy o prawach konsumenta) 

Dziękujemy za zapoznanie się z Regulaminem.


Zespół MasterDiet

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

MASTERDIET
CATERING DIETETYCZNY

59 307 00 99
biuro@ludwikadabrowska.pl

ul. Główna 41A
76-251 Kobylnica k.Słupska

Zamknij
Zamknij
Sign in
Zamknij
Koszyk (0)

Brak produktów w koszyku. Brak produktów w koszyku.